تیم مشاوران بگوبم

دکتر محمودی

دکتر جواد محمودی

فوق تخصص روانپزشکی
کودک و نوجوان

دکتر میرزاخانی

دکتر پرویز میرزاخانی

دکتری روانشناسی بالینی
افسردگی

دکتر محمدی

دکتر ابوالفضل محمدی

دکتری روانشناسی بالینی
از اساتید مشاوران در دوره

دکتر سمیرا معصومیان

دکتری روانشناسی بالینی
زوجین و زناشویی

خانم حیدری

خانم ناهید حیدری

ارشد روانشناسی بالینی
کودک و نوجوان

خانم فصیحی

خانم الهام فصیحی

ارشد روانشناسی بالینی
کودک و نوجوان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اپلیکیشن بگوبم